MAINTAINANCE

ระบบซ่อมบำรุง

บันทึกข้อมูล เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ต้องการ การบำรุงรักษาโดย จำแนกประเภทเครื่อง รวมถึงทีมงานที่จะเป็นผู้ดูแล/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อทำการจดบันทึกการบำรุงรักษาล่วงหน้า แต่จัดการตารางงานในการซ่อมบำรุง เพื่อให้พนักงานในองค์กรสามารถมองเห็นและวางแผนงานล่วงหน้าได้ตรงตามกำหนด

นอกจากนี้ สามารถแจ้งซ่อมในกรณีที่เครื่องหยุดใช้งานชำรุดได้อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังการซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Learn more

แสดงข้อมูล เครื่องมือเครื่องจักรที่มีอยู่ทั้งหมด

บันทึกข้อมูล รายละเอียดเครื่อง การรับประกันเครื่อง

บันทึกรอบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ระบุทีมดูแล เพื่อให้การซ่อมบำรุงเป็นไปตามแผน

แจ้งซ่อมโดยผู้ใช้งาน สามารถติดตามดูสถานการณ์ซ่อมแซมได้

แสดงผลแบบปฏิทินงาน เป็นวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี


Discover more

รายการแจ้งซ่อม


ให้ทีมงานซ่อมบำรุงสามารถมองเป็นภาพรวมงานได้ทันที สะดวกต่อการทำงาน และการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ครบถ้วน


Discover
้เ