วิธีการที่จะประสานลูกค้าและบริการให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก้ลูกค้าของทุกองค์กร. โดยปัจจุบันมีหลายวิธีการที่จะดูแลและเข้าใจกลุ่มลูกค้าเพื่อปรับวิธีการและบริการของแต่ละองค์กรให้ตอบโจทย์และสร้างความสำเร็จให้แก่ลูกค้ามากที่สุด และในบางครั้งการประเมินเพื่อออกแบบแผนนั้นอาจไม่มีความแม่นตรงที่มากพอ จึงเป็นที่มาของการใช้งานระบบ CRM (Customer Relation Management) หรือระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้านั่นเอง

หน้าที่หลักของระบบ CRM ซึ่งเป็นโมดูล หนึ่งของระบบ ERP ซึ่งจะสามารถประเมินสินค้าและบริการปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงแก่ความต้องการของลูกค้า การ Forecast นั้นจะมีความเที่ยงตรงได้โดยอาศัย 2 ปัจจัยหลัก 1. Human Intelligence และ 2.System Intelligence และด้วยระบบที่มีการบันทึกข้อมูลการใช้งานและบริการของลูกค้าทำให้ทางบริษัทสามารถ อาศัยความวิเศษของระบบที่จะช่วยให้คุณประเมินความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแม่นตรง

ระบบ Kanban

ระบบที่แสดงความโปร่งใสของแผนงานภายในทีมประกอบด้วย การทำงานแบบ Agile ในการบริหารองค์กรยุคใหม่ คานบาน เป็นหนึ่งเครื่องมือหลักที่ถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยตัวระบบที่ถูกออกแบบมาให้ส่งเสริมการทำงานและการประสานงานแบบทีม ทำให้ทุกคนในทีมมีข้อมูลที่เท่ากันทำให้การตัดสินใจสามารถเกิดขึ้นได้ทันที

 ติดต่อทดลองใช้งาน

ประสบการณ์ต่อลูกค้า

สร้างความมั่นใจภายในองค์กรว่า ทีมทุกๆคนจะคว้าทุกความสำเร็จได้จากทุกโอกาส

ติดต่อทดลองใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งานระบบ CRM

การใช้งานระบบ
- CRM สามารถสร้างเอกสารใบเสนอราคาได้ในระบบ CRM เพื่อไปเชื่อมโยงกับการออกใบเสนอราคาในระบบ Sale ได้เลย
- สามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อทำการติดตามลูกค้าอย่างเป็นระบบ
- มองเห็นภาพรวมการทำงานของทีมงานฝ่ายขาย ทำให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนร่วมกันภายในทีมได้
- สามารถดึงข้อมูลยอดขายประจำเดือน หรือข้อมูลที่ต้องการเพื่อทำการวิเคราะห์ยอดขายได้ 

Learn more

รวมองค์กรเป็นหนึ่งเดียวกันจากทุกสถานที่

ต่อยอดข้อมูล

 

วิเคราะห์ความสำเร็จ